Växtgaranti

Växtgaranti

Vi ger växtgaranti vid köp av växter hos oss. Garantin gäller endast vedartade växter (OBS ej perenner).

Garantin gäller ej för torkskador, vinterskador, luftburna växtsjukdomar eller skador orsakade av djur eller andra mekaniska skador.

Vid eventuell reklamation medtages kassakvitto och växten.

Vi ersätter endast växtens värde vid köptillfället, vi ersätter inte andra omkostnader som skett vid köptillfället, planteringskostnader etc.

Spara kvittot, det gäller som garanti!

Eventuella reklamationer anmäles senast vid:

VÅRKÖP: Mars-maj inom 3 månader.

SOMMARKÖP: Juni-september inom 2 månader.

HÖSTKÖP: Oktober-november senast juni månad påföljande år.